joyance

Definitions:

  • Enjoyment; rejoicing; festivity; gladness.
  • Enjoyment; gayety; festivity; joyfulness.
  • <xref>Enjoyment</xref>, <xref>joy</xref>, <xref>delight</xref>.
powered by